P2G Tzofim/Camp Friedlander Program


Sunday, June 25th, 1st day of camp

DSCF0716
DSCF0716
19
DSCF0717
DSCF0717
20
DSCF0719
DSCF0719
21
DSCF0723
DSCF0723
22
DSCF0725
DSCF0725
23
DSCF0729
DSCF0729
24
DSCF0730
DSCF0730
25
DSCF0735
DSCF0735
26
DSCF0740
DSCF0740
27
DSCF0742
DSCF0742
28
DSCF0745
DSCF0745
29
DSCF0747
DSCF0747
30
DSCF0750
DSCF0750
31
DSCF0751
DSCF0751
32
DSCF0755
DSCF0755
33
DSCF0757
DSCF0757
34
DSCF0759
DSCF0759
35
DSCF0761
DSCF0761
36