P2G Tzofim/Camp Friedlander Program


Sunday, June 25th, 1st day of camp

DSCF0682
DSCF0682
1
DSCF0684
DSCF0684
2
DSCF0685
DSCF0685
3
DSCF0688
DSCF0688
4
DSCF0690
DSCF0690
5
DSCF0691
DSCF0691
6
DSCF0692
DSCF0692
7
DSCF0693
DSCF0693
8
DSCF0694
DSCF0694
9
DSCF0695
DSCF0695
10
DSCF0697
DSCF0697
11
DSCF0699
DSCF0699
12
DSCF0703
DSCF0703
13
DSCF0704
DSCF0704
14
DSCF0706
DSCF0706
15
DSCF0707
DSCF0707
16
DSCF0708
DSCF0708
17
DSCF0712
DSCF0712
18