P2G Tzofim/Camp Friedlander Program


Friday, June 23

DSCF0661
DSCF0661
19
DSCF0662
DSCF0662
20
DSCF0665
DSCF0665
21
IMG_9709
IMG_9709
22
DSCF0666
DSCF0666
23
IMG_1101
IMG_1101
24
IMG_7121
IMG_7121
25
DSCF0670
DSCF0670
26
DSCF0675
DSCF0675
27
IMG_1342
IMG_1342
28
DSCF0681
DSCF0681
29